Основни информации

Home > Основни информации

Правна форма

Име ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ
Полно име ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О.Е.Л увоз-извоз
Основна дејност Продажба и производство на електро материјали и електро опрема
Форма на организација Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (Д.О.О.Е.Л)
Основач Ивица Димитријев

Финансиски информации

ЕДБ МК4027010512433
Жиро сметки
Охридска банка 530000101327734

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ